ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Στα πλαίσια των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων», θα πραγματοποιηθούν οι εξής διαλέξεις:

  • την 11η Νοεμβρίου 2023 2023 και ώρα 08:30 – 10:30, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική διάλεξη με τίτλο: «Μαθηματική μοντελοποίηση της τροφικής κατάστασης και των ροών των θρεπτικών ουσιών της λίμνης Κάρλας με χρήση του μοντέλου PCLake».
  • την 25η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:30 – 10:30, θα πραγματοποιηθεί επιστημονική διάλεξη με τίτλο: «Προσεγγίσεις Μηχανικής Μάθησης για την πρόβλεψη του κινδύνου για την υγεία από τις ανθίσεις κυανοβακτηρίων σε λίμνες της Βόρειας Ευρώπης».

Οι δύο ανωτέρω διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από τον Δρ. Νικόλαο Μέλλιο, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργάτη των ερευνητικών κέντρων «Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ» και «Ε.Κ.Ε.Τ.Α.».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS, στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος: «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, Προσομοίωση και Κλιματική Αλλαγή».

Σύντομο Βιογραφικό Εισηγητή: Ο Δρ. Νικόλαος Μέλλιος είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα, όπως το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και υδρολογική προσομοίωση περιβαλλοντικών συστημάτων και ανάλυση διασύνδεσης φυσικών πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής». Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην προσομοίωση υδάτινων συστημάτων και έργα Πολιτικού Μηχανικού, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ περάτωσε τη Διδακτορική του Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με Θέμα «Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση των φυσικοχημικών και βιολογικών πόρων και διεργασιών φυσικών υδάτινων συστημάτων και άλλων οικοσυστημάτων, καθώς και θέματα βιωσιμότητας και εξάντλησης πόρων υπό την πίεση της κλιματικής αλλαγής. Ασχολείται με βάσεις υδατικών και βιολογικών δεδομένων, με θέματα υδροπληροφορικής και πληροφορικής του Nexus των πόρων (resource Nexus informatics), καθώς και με ερευνητικά έργα με αντικείμενο τα ευφυή συστήματα, με χρήση καινοτόμων αισθητήρων και βιοαισθητήρων για την αποδοτική διαχείριση του νερού και της ενέργειας σε αστικό, βιομηχανικό και αγροτικό περιβάλλον. Έχει τριετή διδακτική εμπειρία καθώς και εμπειρία άνω των 10 ετών σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από εθνικούς πόρους, με εκτενή εμπειρία στη συγγραφή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων και συνεργασία με μεγάλες διεθνείς ερευνητικές ομάδες. Επίσης, έχει εκτενή συγγραφική δραστηριότητα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και παρουσία σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ