ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων»

ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025

 

Τα Τμήματα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Συστημάτων Ενέργειας και Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κίνδυνων», για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.

Σκοπός Δ.Π.Μ.Σ., είναι η μεταφορά γνώσεων στους υποψηφίους για την ορθή αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη λήψη ανάλογων μέτρων προστασίας που είναι απαραίτητα για την πρόληψή τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα (09) μαθήματα μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα), στην ελληνική γλώσσα καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Συνολικά 75 ECTS).

 1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024) Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ και συγκεκριμένα:

 • Π.Ε. Γεωτεχνικοί (Διπλωματούχοι του συνόλου των Γεωπονικών και των Γεωλογικών Τμημάτων)
 • Π.Ε. Δασολόγοι
 • Π.Ε. Μηχανικών (Διπλωματούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος και άλλων συναφών αντικειμένων).
 • Τ.Ε. Μηχανικών (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε. και άλλων συναφών αντικειμένων)
 • Τ.Ε. Γεωπόνων (Πτυχιούχοι του συνόλου των Τμημάτων Μηχανικής Βιοσυστημάτων Τ.Ε., Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε., Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε.)
 • Π.Ε. Περιβαλλοντολόγοι (Διπλωματούχοι του συνόλου του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος).
 • Άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
 • Άλλων Τμημάτων με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
 1. Θέσεις Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στους τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 1. Επιλογή Υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των «φακέλων» υποψηφιότητας καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία είναι συναφή με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι συστατικές επιστολές, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της προκήρυξης.

 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Αιτήσεις των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  20η Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξετάζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. με σειρά αριθμού πρωτοκόλλου αίτησης. Σε περίπτωση που συμπληρωθεί ο μέγιστος προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων, η Σ.Ε. δύναται να διακόψει την υποβολή αιτήσεων πριν την ανωτέρω προθεσμία.

 1. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών την αίτηση συμμετοχής τους, στην οποία θα αναρτούν και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. (Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου [θα πρέπει να αναρτηθεί σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg ή jpg ή tiff ή png].
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή του/της υποψηφίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024 [θα πρέπει να αναρτηθεί σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg ή jpg ή tiff ή png],
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας [θα πρέπει να αναρτηθεί σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg ή jpg ή tiff ή png],
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας [θα πρέπει να αναρτηθεί σε αρχείο μορφής pdf ή jpeg ή jpg ή tiff ή png],
 5. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας [θα πρέπει να αναρτηθεί σε αρχείο μορφής pdf ].
 6. Δύο (2) Συστατικές επιστολές. [Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ζητείται να δηλώσει ο κάθε υποψήφιος το Ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα των ατόμων από τους οποίους θα λάβει τις επιστολές].

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από τους καθηγητές, ερευνητές ή εργοδότες που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση και όχι από τους υποψηφίους.

Στο θέμα του e-mail, θα πρέπει να αναγράφεται: "ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ"

Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής μπορείτε να βρείτε (εδώ).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

 1. Διαδικασία Συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2024 – 2025 θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://stedipek.uth.gr) και στα προσωπικά e-mail των υποψηφίων  μεταπτυχιακών φοιτητών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 1. Δίδακτρα

Τα συνολικά τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε € 2.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων.

 1. Υποτροφίες

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-07-2022/Α΄), είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Δ.Π.Μ.Σ., σε ποσοστό που δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΔΠΜΣ.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με την με την παράγραφο 4 του άρθρου 85, του Ν. 4957/2022, κατατίθεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. και την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://stedipek.uth.gr), στην οποία ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων.

 1. Ενστάσεις

Οι απορριφθέντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση και αίτημα επαναξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβουν από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. e-mail στο οποίο θα ενημερώνονται για την απόρριψή τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μέσω email (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 1. Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://stedipek.uth.gr) ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2421093253, 2421093099 και 6979403875.

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

 

Η επιλογή των υποψηφίων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση του φακέλου του/της υποψηφίου/ας και της προφορικής συνέντευξης, όπου λαμβάνονται υπόψη:

α/α

Κριτήρια

Μέγιστος αριθμός Μορίων

1

Γενικός βαθμός πτυχίου x 3

30

2

Συστατικές επιστολές

10

3

Ξένη γλώσσα (Άριστη γνώση: 20 μόρια, Πολύ καλή γνώση: 10 μόρια και καλή γνώση: 5 μόρια)

20

4

Επαγγελματική εμπειρία

5

5

Ερευνητική δραστηριότητα

5

6

Συνέντευξη

30

Σύνολο:

100