Π A N E Π I Σ T H M I O  Θ E ΣΣ A Λ I A Σ

Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΟ Α.Ε. 2023 – 2024

Πίνακας Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Α.Ε. 2023 – 2024

[σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. 8/04-10-2023 (Θέμα 2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.]

α/α

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης

Συνολική Βαθμολογία

1

31/2023/29-05-2023

86.81

2

43/2023/07-07-2023

86.78

3

38/2023/24-6-2023

84.61

4

28/2023/17-05-2023

84.41

5

36/2023/20-06-2023

83.49

6

35/2023/19-06-2023

83.44

7

34/2023/16-06-2023

82.59

8

47/2023/25-07-2023

82.41

9

52/2023/05-09-2023

82.05

10

44/2023/10-07-2023

81.93

11

48/2023/31-07-2023

81.82

12

39/2023/30-06-2023

80.92

13

49/2023/01-08-2023

75.48

14

42/2023/06-07-2023

74.44

15

32/2023/01-06-2023

74.02

16

29/2023/25-05-2023

71.72

17

33/2023/09-06-2023

70.13

18

37/2023/22-06-2023

69.50

19

54/2023/14-09-2023

68.89

20

45/2023/24-07-2023

68.10

21

61/2023/27-09-2023

64.05

22

55/2023/15-09-2023

63.12

23

62/2023/28-09-2023

60.50

24

53/2023/14-09-2023

56.71

 

Πίνακας Μη Επιλεγέντων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Α.Ε. 2022 – 2023 2024

[σύμφωνα με το υπ. αρίθμ. 8/04-10-2023 (Θέμα 2ο) Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.]

α/α

Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1

30/2023/29-05-2023

Δεν προσήλθε στην προκαθορισμένη υποχρεωτική συνέντευξη

2

46/2023/25-07-2023

Δεν προσήλθε στην προκαθορισμένη υποχρεωτική συνέντευξη